Menu

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid (hierna: “Privacybeleid”) regelt de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze website: http://www.haerens.com/ (hierna: “Website”), uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna: “Sociale Media kanalen”); bvb. Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Vimeo, etc.).

OPMERKING 1: Als u informatie wilt over hoe wij persoonsgegevens verwerken via cookies en social plug-ins of andere trackingmethodes, wordt u vriendelijk doorverwezen naar ons Cookiebeleid.


1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Charles Haerens NV, Zeilschipstraat 9, 9000 Gent, België (EU), met ondernemingsnummer 0400.089.465, RPR Gent, afdeling Gent, is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerkingen beschreven in dit Privacybeleid (hierna: “Charles Haerens”, “wij”, “ons). Dit Privacybeleid mag van tijd tot tijd worden gewijzigd, om er voor te zorgen dat het accuraat blijft en in overeenstemming met de wetgeving. In het geval het wordt gewijzigd, wordt u vriendelijk gevraagd om de wijzigingen te bekijken en ermee toe te stemmen indien u ze aanvaardbaar vindt.

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Charles Haerens. U kan contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@haerensgroup.com.

1.2. Elke term die met een hoofdletter start, wordt expliciet vermeld in dit Privacybeleid. Waar mogelijk worden enkelvoudige woorden, gezien de context, geïnterpreteerd met inbegrip van het meervoud en vice versa.

1.3. Wanneer verwezen wordt naar bepaalde wetten of regelgevingen, omvat een dergelijke verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van vermelde wetten of verordeningen, inclusief alle gerelateerde uitvoeringsbesluiten.

1.4. Charles Haerens behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te veranderen, te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke verandering, wijziging of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Website. Als u de veranderingen, wijzigingen of aanpassingen niet aanvaardt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar privacy@haerensgroup.com. Als we van u geen e-mail ontvangen binnen de drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen van het Privacybeleid op onze Websites werden gepubliceerd, wordt u geacht alle wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.


2. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens: de technische informatie met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt, uw browservoorkeuren, de basis identiteitsinformatie die u ons verschaft, de inhoud van uw communicatie, de technische details van de communicatie, uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, openbare informatie dat u deelt via uw profiel, alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt, uw bestelling en de details met betrekking tot de bestelling zelf.

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken ontvangen wij rechtstreeks van u. Van tijd tot tijd kunnen wij echter persoonsgegevens van derden ontvangen.

2.1. Wanneer u gebruik maakt van onze Website en Sociale Media kanalen, kunnen wij verzamelen:

 • technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt.

2.2. Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, de chat-functie gebruikt of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Sociale Media kanalen, verzamelen wij:

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, correspondentieadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons u correspondeert, de datum, tijdstip, enz.);
 • uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, (zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz. indien u heeft gekozen om zulke communicatie te ontvangen en u uw voorkeuren heeft aangeduid op de voorkeurenpagina.
 • openbaar beschikbare informatie op uw profiel op Sociale Mediakanalen;
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

2.3. Alle persoonsgegevens die bovenaan zijn opgesomd, ontvangen wij rechtstreeks van u. Het kan voorvallen dat wij bijkomende informatie van u ontvangen over uw voorkeuren en surfgedrag van partners zoals Google, Facebook, Yandex en AddThis/Oracle. Indien u meer informatie wenst over de verwerking van de persoonsgegevens dat deze partijen verwerken en beschikbaar maken voor anderen, wordt u vriendelijk doorverwezen naar hun privacy beleid.

Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 
Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/ 
AddThis/Oracle: http://www.addthis.com/privacy/   


3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: om diensten te voorzien, verbeteren en ontwikkelen; voor marketing doeleinden, om derden te informeren; omdat we wettelijk verplicht zijn om te verwerken of om te detecteren of u onze Website, Social Media kanalen of andere communicatiekanalen gebruikt op een manier die Charles Haerens of iemand anders kan schaden, of illegaal is.

3.1. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Charles Haerens en geselecteerde partners.

Tenzij u een bestaande klant bent die reeds gelijkaardige goederen of diensten van ons heeft gekocht en waarop wij ons willen richten met ons eigen marketingmateriaal, stuurt Charles Haerens u mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke mededelingen, aanbiedingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

3.2. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en/of diensten die u aanvraagt via de Website, e-mail, telefoon, fax en Sociale Mediakanalen.

3.3. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Charles Haerens kan op eigen initiatief uw persoonsgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdaad die u hebt begaan door de registratie op of het gebruik van de Websites, onze Sociale Media kanalen of andere communicatie met ons.

3.4. Charles Haerens kan worden verplicht uw persoonsgegevens te verzamelen en door te geven aan de financiële instelling of de betalingsdienstaanbieder om ze in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3.5. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

3.6. Charles Haerens kan uw persoonsgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of afsplitsing door die derde partij, zelfs wanneer die derde partij zich buiten de EU bevindt.

3.7. Charles Haerens kan uw persoonsgegevens verwerken ter bescherming van de legitieme belangen van Charles Haerens, zijn partners of een derde indien er een is en als uw registratie op of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van Charles Haerens of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

3.8. Charles Haerens kan uw persoonsgegevens verwerken voor de organisatie van opleidingen en voor het uitvoeren van certificeringen.


4. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De wet verplicht ons om duidelijk te specificeren welke rechtsgrond we gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u toestemming hebt gegeven om ze te verwerken; omdat het noodzakelijk is in de uitoefening van de overeenkomst tussen ons; omdat de wet ons daartoe verplicht of; omdat het in ons legitiem belang is om ze te verwerken.

4.1. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in clausule 3.1 en 3.2, vraagt Charles Haerens als verantwoordelijke om uw toestemming.

4.2. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in clausule 3.3 en 3.4 zijn noodzakelijk om Charles Haerens in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen na te komen.

4.4. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in clausule 3.5, 3.6 en 3.7 zijn noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Charles Haerens, namelijk om:

 • de voortdurende verbetering van de Website, Sociale Media kanalen, producten en diensten van Charles Haerens te garanderen en om ervoor te zorgen dat u over de best mogelijke ervaring beschikt;
 • onze Website, Sociale Media kanalen, producten en diensten te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten; 
 • marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en de globale succesvolle commercialisatie van onze producten en diensten.

5. WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Onze algemene aanpak is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij u daar toestemming voor geeft. Soms is het echter onvermijdelijk dat derden uw persoonsgegevens ontvangen. Sociale Media aanbieders, financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders, Cloud aanbieders, dienstverleners die ons helpen met het onderhoud van onze Website, en entiteiten binnen Haerens Group kunnen onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken.

5.1. Charles Haerens verstuurt uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat als u gebruik maakt van onze Sociale Media kanalen, uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Sociale Media aanbieders. Meer informatie over de manier waarop deze Sociale Media aanbieders uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in hun respectievelijke privacy beleid.

5.2. Charles Haerens werkt samen met externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Charles Haerens ten behoeve van Charles Haerens verwerken. Charles Haerens garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

5.3. Charles Haerens kan uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen Haerens Group. Wij zullen er echter voor zorgen dat alle entiteiten van Haerens Group er zorg voor dragen dat alle verwerkingen van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met hetgeen in dit Privacybeleid is vastgelegd.


6. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET PARTIJEN BUITEN DE EER?

Ja, wij geven uw persoonsgegevens door aan partijen buiten de EER (i.e. de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Partijen aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven zijn partijen binnen Haerens Group en buitenlandse dienstverleners. Het spreekt voor zich dat uw persoonsgegevens veilig zijn wanneer wij ze versturen naar landen buiten de EER.

6.1. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats binnen de EER. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 hierboven, kunnen wij uw persoonsgegevens echter ook doorgeven aan andere entiteiten binnen Haerens Group of aan derden die namens ons verwerken en die zich buiten de EER bevinden. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht passende waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van: 

 • het feit dat het ontvangende land beschikt over wetgeving die als gelijkwaardig met de in de EER geboden bescherming kan worden beschouwd, of
 • een contractuele overeenkomst tussen Charles Haerens en die entiteit. Alle Haerens Group entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling die gebaseerd is op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (doorgifte van de voor verwerking verantwoordelijke naar voor verwerking verantwoordelijke) (Beschikking C(2004)5721 van de Commissie).


6.2 Charles Haerens kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke overdracht plaatsvinden, dan draagt Charles Haerens er zorg voor dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, alsmede alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens waarvan u op grond van toepasselijk dwingend recht van kunt genieten, te garanderen.

 

7. WAT ZIJN DE KWALITEITSGARANTIES MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

We zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig om de doelen te bereiken die we hebben gecommuniceerd aan u. Daarnaast zullen wij de persoonsgegevens enkel verwerken voor zolang als nodig om het beoogde doel te bereiken .dat wij gecommuniceerd hebben of totdat u uw toestemming intrekt om uw gegevens te verwerken en er geen andere rechtsgrond van toepassing is die ons toelaat uw persoonsgegevens te verwerken. Wij garanderen ook dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Merk op dat het intrekken van uw gegeven toestemming kan impliceren dat u de hele of bepaalde delen van de Website, Sociale Media kanalen of andere communicatiekanalen niet meer kunt gebruiken.

We profileren u ook op basis van uw voorkeuren, surfgedrag en aankopen om onze marketingactiviteiten beter af te stemmen.

Op de voorkeurenpagina kan u uw aangeduide voorkeuren betref ende marketingmateriaal wijzigen.

7.1. Charles Haerens doet zijn uiterste best om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken beschreven in artikel 3.

7.2. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals beschreven in artikel 3 of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan terugtrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website, Sociale Mediale kanalen of andere communicatiekanalen kunt gebruiken. Charles Haerens zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 tenzij:

 • een doorslaggevend belang is van Haerens Group, uw financiële instelling of de betalingsdienstaanbieder. of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden; 
 • een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat Charles Haerens ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

7.3. U begrijpt dat een essentieel aspect van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het relevanter maken van ons marketingmateriaal voor u. Dit betekent dat Charles Haerens een profiel van u opstelt op basis van relevante kenmerken zoals beschreven in artikel 2 en dit profiel vervolgens gebruikt om u te voorzien van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties over producten en diensten die u kunnen interesseren.

7.4. Charles Haerens zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Charles Haerens zal zijn personeel of zijn externe verwerkingsbedrijven enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe, hetwelk is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn en nooit kunnen gegarandeerd zijn.

7.5. Als u geregistreerd bent voor het ontvangen van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke communicatie, aanbiedingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties wijzigen door naar onze Voorkeurenpagina te surfen. De link naar onze Voorkeurenpagina zal beschikbaar zijn in elke e-mail of andere persoonlijke communicatie die wij u toesturen.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DIT PRIVACYBELEID?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, het recht om gegevens te wissen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en het om alle persoonsgegevens die u aan ons heeft meegedeeld in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen..

Indien u een verzoek tot uitoefening van één of meer van de hieronder vermelde rechten wenst in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@haerensgroup.com.

8.1. U hebt het recht om inzage te vragen van al uw persoonsgegevens verwerkt door Charles Haerens die op u betrekking hebben. Charles Haerens behoudt zich het recht voor om een administratieve kost aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende toegangsaanvragen, die Charles Haerens duidelijk overlast of schade willen toebrengen.

8.2. U hebt het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie gevraagd wordt.

8.3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. In dat geval zal artikel 6.2 van toepassing zijn.

8.4. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden beschreven in artikel 3 of indien u uw toestemming intrekt. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door Charles Haerens zal worden geëvalueerd tegenover:

 • doorslaggevende belangen van Charles Haerens, uw financiële instelling of de betalingsdienstaanbieder. of een andere derde partij
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken. 

In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat Charles Haerens de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen.

8.5. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met zijn bijzondere omstandigheden zijn die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht om u kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen deze verwerking te verzetten.

8.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

8.7. Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar privacy@haerensgroup.com. Een e-mail met het verzoek om uitoefening van een recht zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd zijn en ondertekend, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kan Charles Haerens uw vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

Charles Haerens zal u onmiddellijk in kennis stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt, zal Charles Haerens u zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Charles Haerens, kunt u altijd contact opnemen met Charles Haerens via het e-mailadres vermeld in dit artikel 8.7. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van Charles Haerens, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. te beschermen Voor meer informatie zie: http://www.privacycommission.be

FIT